Emmanuel Directory

Anupama Seshan
 • Associate Professor of Biology

Office

WSC 209E

Dept

 • Biology
Ester Quintana
 • Lecturer of Biology

Office

Room WSC-309

Dept

 • Biology
Janel Cabrera
 • Assistant Professor of Biology

Office

Room WSC-209F

Dept

 • Biology
Jason Kuehner
 • Associate Professor of Biology - Chair

Office

WSC-209B

Dept

 • Biology
Liane Hartnett
 • Research Lab Manager

Office

WSC-303B

Dept

 • Biology
Lisa Mazumder
 • Lecturer of Biology

Office

WSC 309H

Dept

 • Biology
Lynn Atkinson
 • Lecturer of Biology

Office

WSC 209E

Dept

 • Biology
Natalie Karagodsky
 • Assistant Professor of Biology

Office

Room WSC-309G

Dept

 • Biology
Padraig Deighan
 • Dean of Science & Health/Associate Prof. of Biology

Office

WSC 309B

Dept

 • Biology
Rosana Darang
 • Lecturer of Biology

Office

WSC 309C

Dept

 • Biology